Mity i przesądy na temat nauki drugiego języka

English By Phone

1 Comment

04/06/2013

Wiele osób uważa, że drugi język byłby przydatny, ale jednocześnie bardzo trudny do nauczenia i zajmujący. Mają rację z tym, że pochłania dużo czasu, ale jeśli jesteś przygotowany, by zaangażować się w naukę, może być bardzo opłacalny. Problem pojawia się, gdy uczeń znajduje się w środowisku, w którym wszyscy płynnie posługują się jego drugim językiem, a sam nie do końca go opanował.

Mit #1

Powszechnym mitem jest to, że dzieci uczą się drugiego języka bardzo szybko. Odkryto, że może to być proces szybszy niż u dorosłych, jednak to nie sprawia, że łatwo osiągnąć cel. Wyobraź sobie polskie dziecko w angielskiej klasie. Może znać podstawy języka, ale regionalny dialekt i slang będzie dla niego zupełną nowością. Nie tylko w krótkim okresie. Nawet od osób znających angielski na 5 nie wymaga się znajomości lokalnych zwrotów, slangu ani przysłów. To oznacza, że dzieci mogą nie zrozumieć wielu kwestii i przez dłuższy czas przebywać w zagranicznym towarzystwie, aby móc się spokojnie porozumieć.

Mit #2

Kolejnym przesądem jest wiara, że spędzanie mnóstwa czasu w środowisku, gdzie mówi się tylko w twoim drugim języku sprawi, że będziesz lepiej się nim posługiwał. Jednak nie jest to całkowitym błędem. Spędzanie czasu w miejscu, gdzie nic niewiele rozumiesz z tego, o czym się mówi, dezorientuje ludzi, a nie potrafią zapytać o tłumaczenie w języku, który rozumieją. To oznacza, że chociaż słuchają, niczego się nie uczą.

Umiejętność mówienia w danym języku nie oznacza, że się go opanowało. Odkryto, że dzieci często opanowują zdolność komunikacji zanim mogą zmierzyć się ze zrozumieniem wszystkich konceptów, z którymi będą mieć do czynienia przy nauce drugiego języka. Możliwie, że jeszcze kilka lat zajmie im nauczenie się języka w pełni tak, aby „mogły w nim myśleć”.

Mit #3

Kolejnym mitem jest przeświadczenie, że wszystkie języki są tak samo trudne. Angielski jest uznawany za jeden z trudniejszych do nauczenia, jako że zawiera słowa wywodzące się z różnych źródeł. Hiszpański, Włoski, a nawet Francuski wywodzą się z łaciny i są względnie podobne (Francuski trochę mniej), jednak Angielski jest zupełnie inny. Mamy K wywodzące się spod wpływów Nordyckich, J z inwazji Francuskiej i 4-literowe przekleństwa od Anglosasów. Są również wpływy greckie i łacińskie. Jest to spowodowane ilością razy, kiedy byliśmy najechani. Przez tą różnorodność językową, dla wielu osób ciężko jest opanować angielski. To świadczy także o tym, że zasady pisania po angielsku również mają wiele wyjątków.

Mam nadzieję, że ujawnienie tych mitów pomogło niektórym z was w zrozumieniu, jak trudno jest się nauczyć drugiego języka. Nie jest to tak samo łatwe dla każdego, więc musisz dać ludziom trochę czasu na dostosowanie się, zamiast od razu negatywnie ich oceniać, gdy tylko ujawnią jakieś braki. To szczególnie ważne w szkołach.

Many people think that a second language would be really useful but very time consuming and difficult. They are correct in that it is time consuming but if you are prepared to put in the effort it can be very rewarding. The problem is when somebody is in an environment where the spoken tongue is their second language and they have not full mastered it.

Myth #1

A common myth is that children learn second languages really quickly. It has been found that they may be quicker than adults but that does not make it an easy process. Imagine if it was a Polish child in an English classroom. They may know basic English but regional dialect and slang will be highly unfamiliar to them, and not just in the short term. Even at A-Level modern foreign languages you are not expected to understand regional terms or even nonsense phrases such as ‘up the apples and pairs’ meaning, go up the stairs. This means that you cannot expect them to understand all of the terms you say and for a very long time you will have to use Standard English for them to even stand a chance of understanding it.

 

Myth #2

Another misconception is that spending lots of time in an environment where only the second language is spoken will make you better at it. This is not strictly true as just spending a lot of time in a place where you don’t understand much of what is being said just confuses people and they cannot ask for translation in a language they understand. This means they end up just ‘getting by’ without actually learning very much.

Just being able to speak a language does not mean you have mastered it. It has been found that children often master verbal communication well before they could cope with having to understand all of the concepts that would be put across to them in an all second language setting. They may take quite a few years to fully grasp the language enough to ‘think’ in it.

 

Myth #3

Another myth about learning a second language is that they are all equally as easy. English is regarded as one of the hardest languages to learn as a second language as it has words from so many origins. Spanish, Italian and even French all stem from Latin and so are relatively similar (French less so) however English is very different. We have K’s which come from Nordic influence, J’s from the French invasion, four letter curse words from the Anglo-Saxons. There is also Greek and Latin influence. This comes from the number of times we have been invaded. Because of this confused jumble of a language that we speak it is very hard for the majority of people whose first language isn’t English to understand even a modicum of it since it will not be similar to their tongue. It also means that, in terms of writing, the ‘rules’ of the English language have many exceptions. The classic ‘a before e except after c’ has around 200 words that follow it but over 2000 that don’t. This just shows how difficult the English language is to learn compared to others.

I hope revealing some of these misconceptions to be myths has helped some of you to be more enlightened on how hard learning a second language is. It is not the same for everyone and so you have to give people time to adjust and not just consider them ‘mainstream’ as soon as they have a basic grasp of how to speak their second language. This is most especially important in schools.

 

Roll up your sleeves and get cracking with the English Starter Kit course.